COMDEL

射频电源(高频电源)

描述:射频电源是在射频区域(约3KHz至300GHz)内能产生一定频率、一定功率的正弦波电压的电源。 常用于半导体制造和液晶制造设备。

CB-250
CDX-2000
CPS-1001S
CB-300
CLF-5000
CPS-3000
CB-4000
CLX-1250
CPS-500
CB-5000
CLX-2500
CV-500
CB-600
CLX-600
CX-600
CB-600A
CPS-1001
CX-600S